Posted on Leave a comment

ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างโรคสมาธิสั้น(ADHD)กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดความผิดปกติทางจิตรวมถึงการพยายามทำร้ายตนเอง.

การศึกษาวิจัยชิ้นใหม่พบว่าบุคคลที่มีโรคสมาธิสั้น (ADHD) มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า โรคเบื่ออาหาร โรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) และความพยายามฆ่าตัวตาย การวิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีโอกาสพยายามฆ่าตัวตายสูงเกินกว่า 30% และมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่า 9% นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ที่มีอาการซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วยมีแนวโน้มที่จะพยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 42% การวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหุนหันพลันแล่นซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของโรคสมาธิสั้นอาจมีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติและพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้

โรคสมาธิสั้นยังมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 18% ในการพัฒนาไปสู่โรคพีทีเอสดี หรือ “โรคเครียดจากการเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ” (PTSD) และความเสี่ยงของโรค PTSD เพิ่มขึ้นถึง 67% หากในบุคคลนั้นมีทั้งโรค ADHD และมีภาวะซึมเศร้าร่วมกัน การวิจัยยังได้สร้างความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างโรค ADHD และอาการเบื่ออาหาร (Anorexia Nervosa) โดยระบุว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาการเบื่ออาหารเป็นผลมาจาก “การขาดดุลทางระบบประสาท” ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแรงกระตุ้นที่พบในทั้งสองสภาวะ แม้ว่าการวิจัยดังกล่าวจะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคสมาธิสั้น(ADHD) กับภาวะทางสุขภาพจิต แต่งานวิจัยดังกล่าวก็ไม่ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อหาสัญญาณของภาวะซึมเศร้า ความคิดทำร้ายตนเอง หรืออาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยสมาธิสั้น จึงจะสามารถรักษาและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของพันธุกรรมและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ต่อการกำหนดทิศทางของผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นของแต่ละบุคคล.