Posted on Leave a comment

จากการศึกษาพบว่าการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ 8 อย่างอาจช่วยยืดอายุขัยของคุณได้ถึง 24 ปี

จากการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในงานโภชนาการ 2023 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 (Nutrition 2023) ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของสมาคมโภชนาการอเมริกา ที่ได้มีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของทหารผ่านศึกเกือบ 720,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 40-99 ปี โดยทหารผ่านศึกทั้งหมดเหล่านี้ได้เข้าร่วมโครงการมิลเลี่ยนแวแดรนโปรแกรม(Million Veteran Program) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในระยะยาวที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสุขภาพพลานามัยของทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากรายงานผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเพียง 1 ข้อจากทั้งหมด 8 ข้อของชายคนหนึ่งเมื่อเขาอายุ 40 ปี ทำให้เขามีอายุยืนขึ้นถึง 4.5 ปี เมื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเป็น 2 ข้อ ทำให้เขามีอายุยืนขึ้นอีก 7 ปี และเมื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเป็น 3 ข้อ ทำให้เขามีอายุยืนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 8.6 ปี ดังนั้น เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อของพฤติกรรมที่ดี ผลดีต่อสุขภาพของผู้ชายก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลให้อายุขัยเพิ่มขึ้นเกือบ 25 ปี  สำหรับผู้หญิงถ้าหากมีพฤติกรรม 1 ข้อก็จะส่งผลให้อายุยืนขึ้น 3.5 ปี ถ้าหากมีพฤติกรรม 2 ข้อ ก็จะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นเป็น 8 ปี ถ้าหากมีพฤติกรรม 3 ข้อ ก็จะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นเป็น 12.6 ปี และถ้าหากมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพทั้ง 8 ข้อ ก็จะส่งผลให้ผู้หญิงอายุยืนขึ้นได้ถึง 22.6 ปี

Continue reading จากการศึกษาพบว่าการมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ 8 อย่างอาจช่วยยืดอายุขัยของคุณได้ถึง 24 ปี
Posted on Leave a comment

การออกกำลังกายส่งผลต่อใบหน้าอย่างไร?

Continue reading การออกกำลังกายส่งผลต่อใบหน้าอย่างไร?