Posted on

ทำความรู้จักไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กที่ชื่อ “ทับทิม”

ต้นทับทิม (Punica granatum) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กในวงศ์ Lythraceae มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ปัจจุบันปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตร้อนและกึ่งร้อนทั่วโลก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • ลำต้น: สูงได้ถึง 5-8 เมตร ลำต้นมีหนามแหลมปกคลุม
 • ใบ: เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปใบหอก มีขอบใบหยัก
 • ดอก: ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงสด มีกลีบเลี้ยงสีเขียวหุ้มอยู่
 • ผล: เป็นผลแบบเบอร์รีทรงกลม มีเปลือกแข็งสีแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วง ภายในแบ่งเป็นหลายช่อง มีเมล็ดจำนวนมากหุ้มด้วยเนื้อฉ่ำสีแดง

พันธุ์

มีพันธุ์ทับทิมหลายพันธุ์ที่ปลูกกันทั่วโลก แต่ละพันธุ์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป เช่น

 • พันธุ์ Wonderful: ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อฉ่ำหวาน
 • พันธุ์ Akko: ผลมีขนาดเล็ก เนื้อหวานอมเปรี้ยว
 • พันธุ์ Bhagwa: ผลมีขนาดกลาง เนื้อสีชมพูอ่อน หวานอมเปรี้ยว

การปลูก

ต้นทับทิมสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภท แต่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำดี ต้องการแสงแดดเต็มวันและน้ำปริมาณปานกลาง

การดูแล

 • การให้น้ำ: รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
 • การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ทุกๆ 3-4 เดือน
 • การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งที่แห้งหรือเป็นโรคออก และตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง

ประโยชน์

 • ผล: เนื้อทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ เช่น วิตามินซี วิตามินเค โพแทสเซียม และแมกนีเซียม มีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
 • เปลือกผล: เปลือกผลทับทิมมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ฝาดสมาน ใช้ทำเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการท้องเสียและโรคบิด
 • ดอก: ดอกทับทิมมีกลิ่นหอม ใช้ทำเป็นน้ำหอมและเครื่องสำอาง

* ต้น: ต้นทับทิมสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ เนื่องจากมีใบที่สวยงามและดอกสีแดงสด

The Nature สารสกัดจากทับทิม บรรจุ 30 แคปซูล แพ็กคู่

คลิกเข้าดูสินค้า

The Nature สารสกัดจากทับทิม บรรจุ 30 แคปซูล แพ็กคู่

แบรนด์ : The Nature

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล

อายุสินค้า : 2 ปี นับจากวันที่ผลิต

เลขที่ อย. : 10-1-03856-1-0411

สินค้าในกล่อง : The Nature สารสกัดจากทับทิม บรรจุ 30 แคปซูล แพ็กคู่
วิธีหรือคำแนะนำในการรับประทาน

– รับประทานวันละ 1 แคปซูล
วิธีเก็บรักษา

– เก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง พ้นจากแสงแดดและความร้อน

Posted on

Koa Pad: Exploring the Flavors of Thailand’s Beloved Fried Rice Dish

Introduction: In the culinary landscape of Thailand, few dishes have gained as much popularity and acclaim as Koa Pad, a delightful and versatile fried rice dish that captures the essence of Thai cuisine. Bursting with vibrant flavors, Koa Pad has become a staple in Thai households and an all-time favorite among locals and international food enthusiasts alike. Let us embark on a tantalizing journey to discover the magic of Koa Pad and the diverse flavors it brings to the Thai table.

The Essence of Koa Pad: Koa Pad, which translates to “fried rice” in English, is a quintessential Thai dish that embodies the harmonious blending of flavors, textures, and aromas. While it may seem simple at first glance, the art of preparing Koa Pad lies in achieving the perfect balance of ingredients and spices to create a symphony of tastes that tantalize the palate.

The Ingredients: At its core, Koa Pad consists of cooked rice stir-fried with an array of ingredients, including vegetables, proteins, and aromatic seasonings. Common components include jasmine rice, onions, garlic, eggs, carrots, peas, scallions, and a choice of protein such as chicken, shrimp, or tofu. The dish is typically seasoned with soy sauce, oyster sauce, fish sauce, and a hint of Thai chili for a touch of heat.

Variations and Regional Flair: One of the remarkable aspects of Koa Pad is its adaptability to regional preferences and the availability of local ingredients. Different regions in Thailand have their own unique variations of the dish, adding their distinct flavors and ingredients. For instance, in southern Thailand, Koa Pad may include flavors of turmeric, while in northeastern Thailand, a popular variation known as Koa Pad Kaprow incorporates the aromatic basil leaves and chilies.

The Cooking Process: Preparing Koa Pad requires precision and speed to ensure that each grain of rice is perfectly coated with flavors while retaining its distinct texture. The process typically begins with stir-frying the chosen protein until cooked and then adding the vegetables, garlic, and onions. Once the vegetables are tender, the cooked rice is added to the wok, followed by the seasonings. The ingredients are tossed together over high heat, ensuring that each component is well-incorporated and infused with the savory flavors.

Accompaniments and Serving: Koa Pad is often served with accompaniments that complement its flavors and add a touch of freshness. It is common to find lime wedges, cucumber slices, and cilantro garnishing the dish, providing a vibrant contrast to the rich and aromatic fried rice. Some restaurants and street vendors also offer a side of nam pla prik, a spicy fish sauce condiment, to enhance the taste and add a tangy kick.

A Popular Street Food: While Koa Pad is widely enjoyed in homes, it has also gained immense popularity as a street food delight. In bustling markets and food stalls, skilled cooks expertly toss the ingredients in large woks, infusing the air with mouthwatering aromas. The sizzling sound and captivating display of the preparation process only add to the anticipation and allure of savoring this beloved Thai dish.

Conclusion: Koa Pad stands as a testament to the rich culinary heritage of Thailand, blending diverse flavors and ingredients into a symphony of taste. From the aromatic jasmine rice to the carefully selected proteins and vegetables, each element plays a vital role in creating a harmonious and satisfying dish. Whether enjoyed as a comforting home-cooked meal or savored from a vibrant street food stall, Koa Pad continues to captivate taste buds, leaving a lasting impression of Thai cuisine’s exquisite flavors.

Posted on

Som Tum: The Vibrant Delight of Papaya Salad

In the bustling streets of Thailand, one dish stands out as a refreshing and flavorful delight: Som Tum, also known as papaya salad. Bursting with vibrant colors and bold flavors, Som Tum has become an iconic representation of Thai cuisine, captivating locals and tourists alike with its unique blend of sweet, sour, salty, and spicy tastes.

Som Tum is believed to have originated in the northeastern region of Thailand, known as Isan, where it is a beloved staple. It is a salad made primarily from unripe green papaya, which is shredded into thin strips, resulting in a crisp and refreshing base. The salad is then infused with a medley of ingredients, creating a harmonious combination of flavors and textures.

The key components of Som Tum include shredded green papaya, cherry tomatoes, green beans, roasted peanuts, and dried shrimp. The dressing, a symphony of flavors, is made from lime juice, fish sauce, palm sugar, and chilies. The dressing is pounded in a mortar and pestle, allowing the flavors to meld together and infuse into the papaya and other ingredients.

The process of making Som Tum is as much an art as it is a culinary endeavor. The ingredients are skillfully pounded in a mortar, allowing the flavors to meld together and the textures to intertwine. The mortar and pestle play a crucial role in breaking down the ingredients, releasing their natural juices and creating a dressing that coats every strand of papaya, creating a harmonious symphony of tastes.

One of the defining characteristics of Som Tum is its balance of flavors. The sweet and tangy notes of lime juice complement the subtle sweetness of palm sugar, while the umami-rich fish sauce adds depth and complexity. The heat from the chilies provides a fiery kick, and the crunchy peanuts add a contrasting texture, elevating the salad to new heights.

Som Tum is not only a delight for the taste buds but also a feast for the eyes. The vibrant colors of the shredded papaya, the red of the tomatoes, and the green of the beans create an enticing visual display. The addition of herbs like cilantro and Thai basil adds a pop of freshness and aroma, further enhancing the overall experience.

Som Tum has become a versatile dish that can be customized to suit various preferences. Whether you prefer it vegetarian, with the addition of tofu or without dried shrimp, or with a touch of sweetness from palm sugar or a tangier twist with extra lime juice, Som Tum can be adapted to cater to individual tastes.

In Thailand, Som Tum is commonly enjoyed as a street food dish, with vendors skillfully preparing it on the spot and customizing the level of spiciness to suit each customer’s preference. It is a popular choice during hot summer months, as its refreshing and zesty flavors provide a welcome respite from the heat.

As Thai cuisine continues to gain global recognition, Som Tum has become a beloved dish worldwide. Thai restaurants around the world proudly feature it on their menus, inviting diners to experience the vibrant and exotic flavors of Thailand.

So, the next time you find yourself craving a burst of fresh and invigorating flavors, seek out a plate of Som Tum. Let the crispness of the green papaya, the tangy dressing, and the explosion of flavors transport you to the streets of Thailand, where the vibrant culinary heritage comes alive in every bite.

Posted on

Pad Thai

The Iconic Flavors of Thailand

When it comes to Thai cuisine, few dishes are as beloved and internationally recognized as Pad Thai. This iconic stir-fried noodle dish has become synonymous with the vibrant and complex flavors of Thailand. With its perfect balance of sweet, sour, and savory notes, Pad Thai has captured the hearts and taste buds of food enthusiasts around the world.

Pad Thai is believed to have originated in the 1930s during a time of economic hardship in Thailand. As the government promoted the consumption of rice noodles as a cost-effective alternative to rice, street vendors began experimenting with various ingredients to create a delicious and satisfying dish. This led to the birth of Pad Thai, which quickly gained popularity and has since become a staple in Thai cuisine.

The core components of Pad Thai include rice noodles, protein (commonly shrimp, chicken, or tofu), eggs, bean sprouts, and a medley of vegetables. What truly sets Pad Thai apart is the unique blend of flavors achieved through the clever use of ingredients like tamarind paste, fish sauce, palm sugar, lime juice, and chili. These ingredients work in harmony to create a symphony of tastes that dance on the palate.

The preparation of Pad Thai involves a skillful balance of cooking techniques. The noodles are stir-fried over high heat, ensuring they maintain their delicate texture while absorbing the flavors of the sauce. The protein and vegetables are cooked alongside the noodles, creating a harmonious marriage of ingredients. The dish is finished with a squeeze of fresh lime juice, a sprinkle of roasted peanuts, and a garnish of cilantro, adding a final touch of freshness and aroma.

What makes Pad Thai truly versatile is its ability to accommodate a range of dietary preferences and restrictions. With the substitution of ingredients like tofu or vegetables for the protein, Pad Thai can easily be transformed into a vegetarian or vegan delight. This adaptability has contributed to its widespread popularity and appeal.

Pad Thai is not only renowned for its exquisite taste but also for its visual appeal. The dish is often presented with vibrant colors and an artful arrangement of ingredients, making it as pleasing to the eyes as it is to the palate. Its aromatic fragrance, the sizzle of the wok, and the combination of textures further elevate the dining experience.

In Thailand, Pad Thai is commonly enjoyed as street food, with bustling night markets and local vendors offering their own unique variations. However, it has also found its place on the menus of Thai restaurants worldwide. From bustling metropolises to small towns, Pad Thai has become a staple of Thai cuisine, representing the diverse and tantalizing flavors of the country.

Whether you savor it on the streets of Bangkok, in a neighborhood Thai restaurant, or recreate it at home, Pad Thai is a culinary delight that transports you to the vibrant streets of Thailand. Its delicate balance of flavors, captivating aroma, and satisfying textures make it a truly unforgettable dish. So, the next time you find yourself yearning for a taste of Thailand, indulge in a plate of Pad Thai and let your taste buds embark on a flavorful adventure.

Posted on

Exploring the Highlights of Thai Food.

Exploring the Highlights of Thai Food.

Thai cuisine is renowned worldwide for its vibrant flavors, aromatic herbs, and harmonious balance of sweet, sour, salty, and spicy elements. From street food stalls to upscale restaurants, the highlights of Thai food are a feast for the senses. In this article, we will embark on a culinary journey through Thailand, exploring the key elements and mouthwatering dishes that make Thai cuisine so beloved and distinctive.

 1. The Flavors of Thai Cuisine: Thai food is characterized by its exquisite blend of flavors that tantalize taste buds. The four fundamental tastes of Thai cuisine—sweet, sour, salty, and spicy—are harmoniously combined to create dishes bursting with complexity and depth. The liberal use of herbs, spices, and condiments such as lemongrass, galangal, lime, fish sauce, chili peppers, and palm sugar contribute to the unique and unforgettable taste profiles.
 2. Iconic Thai Dishes:
  a) Pad Thai: Known as Thailand’s national dish, Pad Thai is a stir-fried noodle dish that perfectly captures the essence of Thai cuisine. Thin rice noodles are tossed with shrimp or chicken, tofu, bean sprouts, egg, and crushed peanuts, then flavored with a tangy and slightly sweet tamarind sauce. The garnishing of lime wedges and fresh cilantro adds a final touch of freshness.

b) Green Curry: Aromatic and spicy, green curry is a Thai curry that features a vibrant green color derived from a paste made with green chilies, lemongrass, galangal, garlic, and other fragrant ingredients. Simmered with coconut milk, vegetables, and your choice of meat, it delivers a delightful balance of creamy, spicy, and herbaceous flavors.

c) Tom Yum Soup: Known for its bold and invigorating flavors, Tom Yum is a hot and sour soup that showcases the tanginess of lime juice, the heat of chili peppers, and the fragrant notes of lemongrass and kaffir lime leaves. Packed with shrimp, mushrooms, and aromatic herbs, this soup is a tantalizing start to any Thai meal.

d) Massaman Curry: Massaman curry reflects the influence of Indian and Muslim culinary traditions in Thai cuisine. With its rich, creamy texture and aromatic spices such as cardamom, cinnamon, and cloves, Massaman curry often includes tender chunks of beef or chicken, potatoes, and roasted peanuts, resulting in a savory and mildly sweet flavor profile.

 1. Street Food Culture: One cannot explore Thai cuisine without mentioning the vibrant street food culture that permeates every corner of the country. From bustling night markets to humble food carts, the streets of Thailand come alive with an array of delectable treats. Whether it’s savory skewers of grilled satay, crispy and flavorful pad krapow (basil stir-fry), or refreshing mango sticky rice, Thai street food offers a diverse and accessible culinary adventure.
 2. Regional Specialties: Thailand’s regional cuisines each have their own unique dishes and flavors. The fiery cuisine of the Northeast, known as Isan, features dishes like som tam (green papaya salad) and larb (spicy minced meat salad). In the south, seafood reigns supreme, with specialties like spicy southern-style curry and fragrant fish dishes. The central region showcases iconic dishes like boat noodles and green curry, while the north offers hearty and comforting dishes such as khao soi (curried noodle soup) and sai ua (spicy sausage).

Conclusion: Thai cuisine is a treasure trove of delightful flavors, showcasing the culinary artistry and cultural diversity of Thailand. From the iconic dishes that have become global favorites to the bustling street food